Jedlíkova 13
Prevádzkový poriadok siete

Prevádzkový poriadok siete

Používateľ svojím podpisom na Dohode o používaní siete potvrdzuje, že je oboznámený s týmto prevádzkovým poriadkom Siete ŠD Jedlíkova (ďalej len prevádzkový poriadok) a prevádzkovým poriadkom sietí TUNET a SANET. Zároveň sa zaručuje, že tieto prevádzkové poriadky bude rešpektovať.

 1. Pre účely tohto prevádzkového poriadku sa vymedzujú nasledovné pojmy:
  1.  sieťou sa rozumie počítačová sieť vybudovaná v rámci ŠD Jedlíkova 5, 9, 13 vrátane jej technických a softvérových prostriedkov (pohyblivá a pevná kabeláž, zásuvky, lišty, switch-e, HUB-y atď.)
  2.  serverom sa rozumie počítač umiestnený v sieti, ktorého sieťové prostriedky sú k dispozícii používateľom siete, a ktorý je plne spravovaný PC Klubom
  3.  používateľom sa rozumie každý, kto je oprávnený využívať prostriedky siete (prostredníctvom pevného pripojenia do siete alebo používateľského účtu na serveri Alf)
 2.  Používateľ nesie plnú zodpovednosť za každú činnosť vyvíjanú z jeho počítača v sieti, loginu na serveri Alf a za všetok materiál zapožičaný PC Klubom.
 3. Používateľ má právo:
  1. v plnom rozsahu využívať všetky sieťové služby, na ktoré ho oprávňuje Dohoda o používaní siete
  2. v prípade poruchy v súvislosti so sieťou oboznámiť ňou príslušného technika pomocou automatizovaného systému a v úradných hodinách žiadať jej nápravu
  3.  vznášať na PC Klub otázky súvisiace s prevádzkou siete
  4.  byť informovaný o dôvodoch výpadku alebo odstávky siete najneskôr do 24 hodín od odstránenia výpadku
  5.  zúčastniť sa verejnej časti zasadania Rady PC Klubu
  6.  upravovať a meniť údaje (MAC adresa, názov PC) uvedené v Dohode o používaní siete prostredníctvom automatizovaného systému
 4.  Používateľ nesmie:
  1.  zmeniť meno počítača na iné ako registrované PC Klubom
  2.  zmeniť IP adresu pridelenú PC Klubom (prostredníctvom DHCP servera) alebo MAC adresu na inú ako registrovanú PC Klubom
  3.  používať statickú IP adresu
  4.  vykonávať zásahy do inštalácie siete a pripájať zariadenia, ktoré nie sú schválené PC Klubom
  5.  poškodzovať akékoľvek súčasti počítačovej siete
  6. dlhodobo preťažovať linku mimo lokálnej siete vedome aj nevedome prostredníctvom floodov, DoS útokov, agresívnych P2P klientov, vírusov
  7. svojím konaním na sieti obmedzovať alebo obťažovať ostatných používateľov
  8. obchádzať kvótovací systém
  9.  vyvíjať činnosť alebo šíriť údaje, ktoré by mohli viesť k trestnému stíhaniu
  10.  akýmkoľvek spôsobom získavať údaje od ostatných používateľov, ktoré oni sami neposkytujú
  11.  používať alebo šíriť softvér, ktorý môže spôsobiť poškodenie siete, počítača pripojeného do siete alebo jeho dát
  12.  používať alebo šíriť softvér, ktorý nejakým spôsobom narušuje bezpečnosť a súkromie iného používateľa
  13.  používať sieť na komerčné účely alebo šíriť informácie reklamného charakteru
  14.  poskytovať sieťové služby tretím osobám (napr. použiť NAT na pripojenie ďalšieho počítača)
  15.  pripájať ku internátnej sieti akúkoľvek wireless sieť, prípadne poskytovať prístup do internátnej siete, ako aj mimo nej, prostredníctvom wireless siete
  16.  používať akékoľvek formy virtualizačných nástrojov s pripojením na internet (pomocou NAT alebo bridge)
 5.  Používateľ je povinný:
  1.  riadiť sa oznamami uverejnenými na webe www.j13.sk v časti Oznamy
  2.  informovať PC Klub pri zmene konfigurácie počítača v súvislosti so sieťou (napr. zmena sieťovej karty)
  3.  konzultovať väčší prenos dát mimo lokálnu sieť s PC Klubom
  4.  nahradiť v plnom rozsahu škody, ktoré spôsobil svojím konaním na majetku, za ktorý je PC Klub zodpovedný
  5.  v odôvodnených prípadoch umožniť prístup do miestnosti s počítačom alebo so sieťovou kabelážou členovi PC Klubu
  6.  pri registrácii byť ubytovaný na internátoch Jedlíkova
  7.  nemať podlžnosti voči jednotlivým študentským radám a PC Klubu
  8.  dodržiavať autorské práva na diela, ktoré akýmkoľvek spôsobom poskytuje tretím osobám v sieti Internet
  9. používať softvér pre zamedzenie infikovania používateľského PC vírusom resp. inou infekciou (spyware apod.)
 6. Sieťová aktivita používateľov na sieti je monitorovaná a môže byť zaznamenávaná za účelom ochrany siete a použitá ako dôkaz porušenia tohto prevádzkového poriadku.
 7.  PC Klub a Študentská rada FEI TU si vyhradzujú právo na zaslanie hromadnej elektronickej pošty používateľom počítačovej siete.
 8.  V odôvodnených prípadoch (napr. na žiadosť školy v súvislosti s diplomovou prácou resp. výskumným projektom) môže byť po schválení Radou PC Klubu používateľovi udelená dočasná výnimka z prevádzkového poriadku najviac však po dobu 1 semestra.
 9.  V prípade porušenia niektorého z uvedených bodov prevádzkového poriadku bude používateľ potrestaný podľa závažnosti porušenia jednou z nasledovných sankcií alebo trestov resp. ich kombináciou podľa odseku 10.
 10. Za porušenie prevádzkového poriadku siete môže PC Klub prostredníctvom jeho členov poverených riadením resp. výkonom určitej úlohy udeliť nasledovné sankcie:
  1.  zablokovanie prístupu na vonkajšiu sieť (napr. v prípade prekročenia “kvóty”)
  2.  zablokovanie používateľského účtu na serveri (napr. v prípade dlhodobého zaťažovania servera, pokus o získanie privilegovaného režimu, útok na server Alf alebo iný PC/server)
  3. odpojenie používateľského počítača od siete po dobu 1 týždňa
  4.  odpojenie používateľského počítača od siete do konca aktuálneho semestra (napr. v prípade zistenia NAT, pripájanie zariadení neschválených PC Klubom atď.)
  5.  trvalé odpojenie používateľa od siete vrátane straty všetkých práv používateľa (len so súhlasom študentskej rady internátu)
  6. disciplinárne konanie na úrovni študentskej rady príslušného internátu
  7. disciplinárne konanie na úrovni príslušnej fakulty TU
  8.  v odôvodnených prípadoch môže Rada PC Klubu zmierniť trest alebo sankciu na podmienečnú, sankciu alebo trest odpustiť, alebo s výnimkou trestov v bodoch e – g tohto odseku zmeniť charakter sankcie alebo trestu po dohode s potrestaným na prospešné práce pre PC Klub
 11.  PC Klub si vyhradzuje právo posudzovať porušenie prevádzkového poriadku siete individuálne.
 12.  PC Klub nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené nefunkčnosťou siete, jej časti resp. niektorej sieťovej služby.
 13. PC Klub nepreberá zodpovednosť za dodržiavanie autorských práv na diela, ktoré sú umiestnené na verejných miestach prístupných ostatným používateľom siete, či už na lokálnych počítačoch alebo na serveroch určených na ukladanie dát.
 14.  PC Klub si vyhradzuje právo na zmenu prevádzkového poriadku siete bez predchádzajúceho upozornenia.

 

PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA WI-FI

 1. Wi-Fi je len doplnková služba k ethernetovému (káblovému) pripojeniu k registrovanému počítaču, čo znamená, že k sieti nie je možné pripojiť viac zariadení
 2. Súčasné káblové a bezdrôtové pripojenie nie je povolené z prevádzkových dôvodov
 3. Pomocou Wi-Fi je možné pripojiť sa k Sieti len v prípade, že je kábel registrovaného PC odpojený.
 4. Sieť Wi-Fi má obmedzený prístup na internet, čo znamená, že nie všetky porty sú povolené. Obmedzenie je z dôvodu zastavenia preťažovania linky zbytočnou dátovou prevádzkou, ako sú torrenty a podobne.

Košice, 13. 9. 2017

Kúpiť Kamagra 100 mg bez receptu Kúpiť Viagra 100 mg bez receptu Slovenska Viagra predaj online Kúpiť Cialis online Kamagra 100 mg predaj online