Upozornenie

Upozoňujeme VŠETKÝCH ubytovaných, že podľa Ubytovacieho poriadku Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len UP TUKE) a Prevádzkového poriadku PCklubu (ďalej len PP PCklub) je okrem iného ZAKÁZANÉ:

  • fajčiť v spoločných priestoroch ŠD (UP TUKE §8, bod 3.g) – tzn. v spoločenských miestnostiach, študovniach, práčovniach, výťahoch, na chodbách, izbách, balkónoch, kuchynkách,…
  • poskytovať sieťové služby tretím osobám (PP PCklub bod 4.n) – tzn. zdieľať sieťové pripojenie ďalšiemu ubytovanému, napr. spolubývajúcemu
  • pripájať ku internátnej sieti akúkoľvek wireless sieť, prípadne poskytovať prístup do internátnej siete, ako aj mimo nej, prostredníctvom wireless siete (PP PCklub bod 4.o) – tzn. pripájať WIFI rútre, používať softvér na vytvorenie bezdrôtovej siete, hoci len pre vlastnú potrebu –
  • porušovať autorské práva na diela, ktoré akýmkoľvek spôsobom poskytuje tretím osobám v sieti Internet (PP PCklub bod 5.h) – tzn. sťahovanie torrentov, zdieľanie súborov iným osobám

zakaz

Porušenie týchto pravidiel sa trestá nasledovne:
1. napomenutie
2. dočasné pozastavenie členstva v OZ ŠR J13 (na dobu 3 a 14 dní), trvalé zrušenie členstva v OZ ŠR J13
3. pri opakovanom porušovaní sa priestupok rieši ako disciplinárny priestupok v zmysle
Disciplinárneho poriadku TUKE pre študentov