Platba za mesiac jún a ubytovanie počas letných mesiacov

Upozorňujeme našich študentov, že sa blíži termín na platbu za ubytovanie za mesiac jún do 31.  mája 2019 

Upozorňujeme našich študentov, že sa blíži termín na platbu za ubytovavanie za mesiac jún a povinnosť oboznámiť ubytovacie oddelenie o prípadnom záujme o ubytovaní počas letných mesiacov do 31. mája 2019

Študenti TU, UPJŠ: 63 €

Študenti iných VŠ: <b>80 €

IBAN: SK97 8180 0000 0070 0008 4912 

SWIFT: SPSRSKBAXXX

Termín: do 31.mája 2019

(platba k tomu termínu už musí byť na účte, po tomto termíne účtujeme poplatok 0,50 € za každý omeškaný deň )

Povinné údaje:

VARIABILNÝ SYMBOL

201……..

VS pre ubytovanie MAISe (číslo zmluvy o ubytovaní)

ŠPECIFICKÝ SYMBOL 1516

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko študenta ubytovaného v ŠD na Jedlíkovej 13 v Košiciach