Môžte platiť už dnes

Oznamujeme študentom, že ďalší poplatok za ubytovanie v ŠD je potrebné uhradiť /prevodom na účet/

na číslo účtu IBAN SK97 8180 0000 0070 0008 4912

189,00 € – december, január, február / študenti TU a UPJŠ  /

240,00 € – december, január, február  / študenti iných VŠ /

300,00 € – december, január, február  / študenti Erasmus TUKE /

špecifický symbol : 1516

variabilný symbol : 201XXXXXXX

Termín platby bez poplatku za omeškanie: do 15.12.

Po termíne sa účtuje poplatok za omeškanie 0,50 €/deň