ŽIADOSTI O UBYTOVANIE

ŽIADOSTI O UBYTOVANIE na ak. rok 2018/2019 KEDY : od 1.marca – 15.apríla 2018 AKO : elektronicky v systéme MAIS PODMIENKY : 1. Doklady ku žiadostiam (siroty, ZŤP, vrcholoví športovci a pod.) predložiť v tlačenej forme OSOBNE na ubyt. odd.     2. Ubytovacie odd. overí žiadosť v systéme MAIS až po uhradení platby za ďalší štvrťrok (marec, apríl, máj 2018).   3. Študenti končiacich roč. Bc. štúdia  si žiadosti podávajú až po prijatí na Ing. štúdium.  

Platba za ubytovanie na ďalší štvrťrok

Platba za ubytovanie na ďalší štvrťrok (marec 2018, apríl, máj 2018) Študenti TU, UPJŠ: 189 € Študenti iných VŠ: 240 € IBAN: SK97 8180 0000 0070 0008 4912 SWIFT: SPSRSKBAXXX Termín: do 15. marca 2018 (platba k tomu termínu už musí byť na účte, po tomto termíne účtujeme poplatok 0,50 € za každý omeškaný deň ) Povinné údaje: VARIABILNÝ SYMBOL 201…….. VS pre ubytovanie v MAISe (číslo zmluvy o ubytovaní) ŠPECIFICKÝ SYMBOL 1516 Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko študenta ubytovaného v ŠD na Jedlíkovej 13 v Košiciach

Môžte platiť už dnes

Oznamujeme študentom, že ďalší poplatok za ubytovanie v ŠD je potrebné uhradiť /prevodom na účet/ na číslo účtu IBAN SK97 8180 0000 0070 0008 4912 189,00 € – december, január, február / študenti TU a UPJŠ  / 240,00 € – december, január, február  / študenti iných VŠ / 300,00 € – december, január, február  / študenti Erasmus TUKE / špecifický symbol : 1516 variabilný symbol : 201XXXXXXX Termín platby bez poplatku za omeškanie: do 15.12. Po termíne sa účtuje poplatok za omeškanie 0,50 €/deň